Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Janikowie

Lokalizacja

woj. kujawsko-pomorskie

pow. inowrocławski

Janikowo

Adres

ul. Przemysłowa 6

88-160 Janikowo

NIP

557-000-63-44

REGON

000525151

Telefon

52 351 44 44

Faks

52 351 35 19

Strona www

W liczbach

Obszar

92,3 km²

Liczba mieszkańców

13 009

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

/umjanikowo/SkrytkaESP

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek 7:00-15:00
Wtorek 7:00-16:00
Środa 7:00-15:00
Czwartek 7:00-15:00
Piątek 7:00-14:00

Godziny Otwarcia Kasy

Poniedziałek - od 7:00 do 14:30 w tym przerwa od 10:00 do 10:30

Wtorek - od 7:00 do 15:30 w tym przerwa od 10:00 do 10:30

Środa - od 7:00 do 14:30 w tym przerwa od 10:00 do 10:30

Czwartek - od 7:00 do 14:30 w tym przerwa od 10:00 do 10:30

Piątek - od 7:00 do 13:30 w tym przerwa od 10:00 do 10:30

Kasa znajduje się na parterze Urzędu Miejskiego w Janikowie

Godziny Przyjęć klientów (w tym skargi i wnioski)

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo:
Wtorek od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 16:00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie:
Wtorek od 15:30 do 16:15

Nr rachunku

97 8185 0006 0000 0185 2000 0001

Dane Gminy Janikowo

Gmina Janikowo
Ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

NIP - 556-256-24-38
REGON - 092350760

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) jeśli nie będzie wymagała tego sytuacja wnioskodawcy.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w tym: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, audytowe i prawne.

Deklaracja dostępności

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2011 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Bujak
Ilość wyświetleń: 1405525
01 października 2020 12:00 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych.
01 października 2020 11:58 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych.
01 października 2020 11:57 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych.