Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Janikowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-01-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-31

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Niektóre dokumenty, zamieszczone są w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu). Przykładem takich informacji są: dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych, które zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej, lub w formie skanu, oświadczenia majątkowe, petycje, informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy. W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty były dostępne cyfrowo. (powód: Otrzymywanie dokumentów od instytucji zewnętrznych w formacie uniemożliwiającym publikację we właściwej postaci.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Aleksandra Szczesiak, Rafał Bujak , adres e-mail: janikowo@janikowo.com.pl , telefon: 52 351 44 44.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na powyżej zamieszczone dane kontaktowe.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, biurorzecznika@brpo.gov.pl, INFOLINIA - 800 676 676

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Schody przed budynkiem nie są oznaczone kontrastowo. Szklane drzwi wejściowe nie są oznaczone kontrastowo.

Dostosowanie korytarzy

W Urzędzie nie wszystkie wymiary drzwi odpowiadają wymaganiom, zastrzeżenia kierowane są do par drzwi, których szerokość w świetle ościeżnicy wynosi 70 cm i 80 cm. W budynku brakuje oznaczeń numeru piętra na poszczególnych kondygnacjach

Dostosowanie schodów

Schody w budynku na każdej kondygnacji nie są oznaczone kontrastowo.

Dostosowanie wind

Brak.

Dostępność pochylni

Długość pochylni i poręcze nie spełniają wymogów prawnych.

Dostępność informacji głosowych

Punkt informacyjny nie jest wyróżniony przez elementy architektury, dojście do recepcji nie jest oznaczone zmienną fakturą w podłodze i lada znajduje się na wysokości 93 cm. Punkt nie posiada urządzenia wspomagającego słuch.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak.

Dostosowanie parkingów

Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej jest wyznaczone, ale ma nieprawidłowe wymiary 270cmx460cm i jest oddalone od budynku.

Prawo wstępu z psem asystującym

Tak.

Dostępność tłumacza języka migowego

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z Sekretarzem na adres e-mail: sekretarz@janikowo.com.pl lub telefonicznie 523514438.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2020 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Bujak
Ilość wyświetleń: 347
21 września 2020 10:19 (Rafał Bujak) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
31 marca 2020 13:24 (Rafał Bujak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
31 marca 2020 13:21 (Rafał Bujak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.