Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo,...

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub inne podmioty w przypadku...

Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janikowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Janikowie.

Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w planie finansowym na 2020 rok

Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019