Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie nr 30 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 kwietnia 2011

w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkola prowadzonych przez Janikowo.

Zarządzenie nr 29 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 4 kwietnia 2011

w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu sprzedawanego prawa wieczystego użytkowania działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 80/6 wpisanej w księdze wieczystej KW nr 55119 położonej w Janikowie .

Zarządzenie nr 28 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 1 kwietnia 2011

w sprawie zakwalifikowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych.

Zarządzenie nr 27/A Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 marca 2011

w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności w Urzędzie Miejskim w Janikowie.

Zarządzenie nr 27 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 marca 2011

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowoza 2010 rok.

Zarządzenie nr 26 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 marca 2011

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla zaopiniowania ofert złożonych przez kluby sportowe w ramach otwartego konkursu wsparcia realizacji zadań publicznych rozwoju sportu w 2011roku.

Zarządzenie nr 25 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 marca 2011

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie nr 24 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 marca 2011

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Janikowie.

Zarządzenie nr 23 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 marca 2011

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janikowo przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowo lokalu mieszkalnego najemcy.

Zarządzenie nr 22 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 marca 2011

w sprawie identyfikacji wymagań i potrzeb klienta w Urzędzie Miejskim w Janikowie.