Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

2) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

3) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225)

Miejsce złożenia dokumentów:

Pokój 105 - Barbara Smolik

tel. 052 / 35 14 412

Opłaty:

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo

- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% - 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2 100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo - opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% - 18% (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. nr 70, poz. 473 ze zmianami)

Inne informacje:

Wniosek składa się oddzielnie dla każdego rodzaju zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera (art. 18 ust. 5 ustawy)

1) oznaczenie rodzaju zezwolenia

2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

3) numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej,

4) przedmiot działalności gospodarczej,

5) adres punktu sprzedaży,

6) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2011 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1477
14 lutego 2017 08:25 Rafał Bujak - Dodanie załącznika.
18 marca 2015 13:19 Rafał Bujak - Dodanie załącznika.
18 marca 2015 13:18 Rafał Bujak - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom-web.pl