Wydanie dowodu osobistego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Dotychczasowy dowód osobisty, w przypadku jego braku aktualny dokument ze zdjęciem do wglądu, wypełniony wniosek z własnoręcznym podpisem oraz 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi własami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dnie złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Janikowie, Przemysłowa 6

pok. 4

(52) 35 14 440

 

Opłaty

Od 1 stycznia 2009 roku nie pobiera się opłaty za dowód osobisty.

Termin i sposób załatwienia

WNIOSEK SKŁADA:

 • osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni
 • rodzic/opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu
 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu

Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego
 • niezwłocznie w przypadku:
 1. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego
 2. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
 3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wszystkie dowody wydane przed dniem 1 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO:

Dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód odbiera:

 • wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu)
 • rodzic/opiekun prawny - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej
 • osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia), rodzic tej osoby albo kurator tej osoby
 • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.

Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który ulega unieważnieniu w chwili odbioru) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (które zwraca przy odbiorze dowodu osobistego).

 

Termin oczekiwania na nowy dowód osobisty 30 dni od dnia złożonego wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. nr 167, poz. 1131 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. Z 2015r., poz. 212)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do miejscowego Wojewody za pośrednictwem organu, u którego nastąpiło złożenie wniosku.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2011 09:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 5827
03 stycznia 2020 13:03 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
03 stycznia 2020 12:54 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
05 marca 2019 12:26 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.