Ustalenie Warunków Zabudowy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony i podpisany wniosek;

  • Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 z tzw. kołnierzem 50 m od działki we wszystkie strony (Starostwo Powiatowe ul. Roosevelta 36-38 w Inowrocławiu);

  • Kopia w/w mapy z naniesionym obiektem bądź rozbudową;

  • Wypis z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe ul. Roosevelta 36-38 w Inowrocławiu);

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

  • Uwaga! Dla inwestycji, które wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest ostateczna.

Miejsce złożenia dokumentów

 Urząd Miejski w Janikowie, Przemysłowa 6

Pokój nr 220

tel. 52 3514419

 

Opłaty

  • 107,00 zł - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o warunkach zabudowy (opłatę uiszcza się dla wszystkich inwestycji poza mieszkalnymi)

Podstawa prawna

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janikowa.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2011 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 3019
03 stycznia 2020 12:50 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
07 lutego 2019 14:12 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
07 lutego 2019 14:12 (Mateusz Kalka) - Usunięcie załącznika.