Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Janikowo

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek:

  1. wniosek o wydanie/zmianę/przedłużenie terminu ważności zezwolenia na wykonywanie reularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Załączniki:

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:

1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
4) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
5) cennik;
6) wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

 2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o Transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 poz. 2200 z późn.zm.) przewoźnik ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób jest obowiązany dołączyć do wniosku potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków dokonanego z ich właścicielem lub zarządzającym tymi przystankami (wniosek do pobrania w załącznikach).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Janikowie

pokój 105 I piętro

Barbara Smolik

tel. 52 35 14412

Opłaty

Opłata administracyjna:

  1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszar Gminy i Miasto Janikowo (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:

- do 1 roku 100,00 zł

- do 2 lat 150,00 zł

- do 3 lat 200,00 zł

- do 4 lat 250,00 zł

- do 5 lat 300,00 zł,

 

  1. za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 W przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości: 

  • za zmianę zezwolenia: 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

  • za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku jego zmiany: 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

  • za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu: 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia.

 Za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę jak za udzielenie zezwolenia.

 Opłaty za korzystanie z przystanków:


Po otrzymaniu zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób przewoźnik jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż 3 miesiące od dnia otrzymania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków przedłożyć zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób/zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. W przypadku zmiany rozkładu jazdy - czasów zatrzymań na przystankach,  przewoźnik jest zobowiązany wystapić o nowe potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków.

 

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn.zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (DZ.U. z 2013r. poz. 913)

 3. Ustawa z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018r. poz. 2016 z późn.zm.)

4. Uchwała Rady Miejskiej w Janikowie Nr VI/39/2019 z 22 marca 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janikowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 1783 z 29.03.2019) ;

 

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia Stronie.

Inne informacje

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego i transportu drogowego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego i transportu drogowego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- planowania i organizowania publicznego transportu zbiorowego,

- nadzoru nad realizacją usług gminnego transportu publicznego,

- czynności związanych z zezwoleniami na wykonywanie przewozów w transporcie                   drogowym,

- czynności związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego

 t            aksówką,

jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
,
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. publicznym transporcie zbiorowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

4)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych .

5)      Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)      Pana/Pani dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)      Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, audytowe i prawne.


dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce załączniki

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1619
03 stycznia 2020 10:32 (Barbara Smolik) - Aktualizacja danych sprawy.
28 listopada 2019 14:48 (Barbara Smolik) - Aktualizacja danych sprawy.
13 września 2019 13:35 (Barbara Smolik) - Aktualizacja danych sprawy.