Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

2.    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem, wnioskodawcy osobiście wykonującego przewozy oraz kierowców zatrudnianych przez wnioskodawcę. W przypadku gdy wnioskodawca osobiście wykonujący przewozy oraz kierowcy zatrudniani przez wnioskodawcę posiadają co najmniej 5 letnią praktykę w zawodzie w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową należy przedłożyć dokumenty potwierdzające tę praktykę (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego) (w przypadku spółki cywilnej – dotyczy wspólników spółki osobiście wykonujących przewozy).

3. Zświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie
o niekaralności (w przypadku spółki cywilnej – dotyczy każdego ze wspólników spółki).

4.    Kserokopia świadectwa kwalifikacji określonego w przepisach prawa o ruchu drogowym lub badania lekarskie (orzeczenie) stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – art. 39 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) i badanie psychologiczne (orzeczenie) stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – art. 39 a ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy (w przypadku spółki cywilnej – dotyczy wspólników spółki osobiście wykonujących przewozy).

5.    Kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu
z wpisem taksówka osobowa.

6.    Prawo dysponowania pojazdem, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu.
7.    Kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.

8.    * Kserokopia umowy spółki – w przypadku gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej, chcących uzyskać wspólną licencję.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie

pokój 105 I piętro

Barbara Smolik

tel. 52 35 14412

Opłaty:

1.    Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze Gminy Janikowo wynosi:
 a. 200 zł – na okres 2-15 lat,

 b. 250 zł – na okres 16-30 lat,


 c. 300 zł – na okres 31-50 lat.

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Janikowie Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie numer konta: 97 8185 0006 0000 0185 2000 0001

2.    Opłata skarbowa – wnioski zwolnione są z opłaty skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej. Pełnomocnictwa i upoważnienia (nie potwierdzone notarialnie) podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych). Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu miejskiego lub na konto jak wyżej.

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy (wniosku) następuje:


a. sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – nie później, niż
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania


b. sprawy szczególnie skomplikowane – nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1265).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r.
Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy,  za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia licencji.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1059
23 stycznia 2013 08:42 Rafał Bujak - Aktualizacja danych sprawy.
22 stycznia 2013 14:40 Rafał Bujak - Aktualizacja danych sprawy.
22 stycznia 2013 12:47 Mateusz Kalka - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl