Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zgłoszenie zmiany do posiadanej licencji, zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką, zrzeczenie się licencji,

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie licencji zawierający następujące dane:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej    (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
-  numer identyfikacji podatkowej (NIP),
-  wskazanie obszaru wykonywania przewozów,  
-  czas na jaki ma być udzielona licencja (od 2 do 50 lat);
- określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych;
- okreslenie liczby wypisów z licencji.

Załączniki:

- oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,
- oświadczenie o spełnianiu określonych wymogów przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz i/lub o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa  w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
- wykaz pojazdów spełniających wymagania techniczne,
- dowód uiszczenia opłaty administracyjnej za udzielenie licencji

 

2. Zgłoszenie zmiany do posiadanej licencji


Wniosek o dokonanie zmiany w licencji wraz z dokumentami potwierdzającymi zakres zmian (np. wykaz pojazdów, w przypadku zmiany pojazdu) oraz dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji.


3. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką


Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego, zawierające następujące dane:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
- okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego (nie dłużej niż rok)
- przy zawieszeniu na okres powyżej 3. miesięcy – wskazanie sposobu zwrotu części   opłaty
Zał. – licencja4. Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego


Zawiadomienie (oświadczenie) o zrzeczeniu się licencji zawierające następujące dane:
 - oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
 - datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego
Zał. – licencja

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Janikowie

pokój 105 I piętro                                                                                                                                         

   Barbara Smolik

    tel.    52 35 14412

Opłaty

1.    Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze Gminy Janikowo wynosi:
 a. 200 zł – na okres 2-15 lat,

 b. 250 zł – na okres 16-30 lat,     

                              c. 300 zł – na okres 31-50 lat.

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty należnej za udzielenie licencji za dany okres ważności licencji.
 
Za wydanie wtórnika licencji:

- w razie utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy 10% opłaty wymaganej za udzielenie licencji w danym okresie ważności licencji

- w innych przypadkach, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty należnej za udzielenie licencji za dany okres ważności licencji.
 
Podstawa prawna:  
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Janikowie Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie numer konta: 97 8185 0006 0000 0185 2000 0001

2.    Opłata skarbowa – wnioski zwolnione są z opłaty skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej. Pełnomocnictwa i upoważnienia (nie potwierdzone notarialnie) podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych). Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu miejskiego lub na konto jak wyżej.

Termin i sposób załatwienia

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), załatwienie sprawy (wniosku) następuje bez zbędnej zwłoki:

- sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – nie później, niż
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania
- sprawy szczególnie skomplikowane – nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 256.).

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 50 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy,  za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia licencji.

Inne informacje

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym, nie później,  niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
 

O zawieszeniu wykonywania przewozów, przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie do 14 dni podając okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego (nie dłuższy, niż 12 miesięcy).


Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego i transportu drogowego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- planowania i organizowania publicznego transportu zbiorowego,

- nadzoru nad realizacją usług gminnego transportu publicznego,

- czynności związanych z zezwoleniami na wykonywanie przewozów w transporcie                   drogowym,

- czynności związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego

 t            aksówką,

jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
,
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. publicznym transporcie zbiorowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

4)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych .

5)      Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)      Pana/Pani dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)      Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, audytowe i prawne.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1817
10 marca 2020 15:08 (Barbara Smolik) - Aktualizacja danych załącznika.
10 marca 2020 15:07 (Barbara Smolik) - Dodanie załącznika.
10 marca 2020 15:06 (Barbara Smolik) - Usunięcie załącznika.