Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

1.    W przypadku zmiany pojazdu lub numeru rejestracyjnego pojazdu:
a.    wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (druk do pobrania),

b.    kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego nowy pojazd do ruchu z wpisem taksówka osobowa,

c.    dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem, jeżeli przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu,

d.    kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.

2.    W przypadku zmiany siedziby, adresu, oznaczenia przedsiębiorcy lub nazwiska:
a.    wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
(druk do pobrania),

b.    kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu
z wpisem taksówka osobowa, uwzględniającego zmianę adresu/ oznaczenia przedsiębiorcy,

c.    kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie

pokój 105 I piętro

Barbara Smolik

tel. 52 35 14412

Opłaty:

Opłata za zmianę licencji wynosi 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Janikowie Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie numer konta: 97 8185 0006 0000 0185 2000 0001

2. Opłata skarbowa – wnioski zwolnione są z opłaty skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej. Pełnomocnictwa i upoważnienia (nie potwierdzone notarialnie) podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych). Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Janikowie Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie numer konta: 97 8185 0006 0000 0185 2000 0001

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy (wniosku) następuje:
a. sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – nie później, niż
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania
b. sprawy szczególnie skomplikowane – nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy,  za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia licencji.

Inne informacje:

Zgodnie z art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, od dnia 1 marca 2011 r.:
Kto, będąc przedsiębiorcą:

I.nie zgłasza na piśmie organowi który udzielił licencji, wszelkich zmian danych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, (tj. zmiany:
w zakresie oznaczenia; siedziby i adresu; numeru w rejestrze przedsiębiorców - KRS lub w ewidencji działalności gospodarczej – EDG; pojazdu eksploatowanego w ramach posiadanej licencji), w terminie 14 dni od dnia ich powstania,
II.nie zwraca licencji lub wypisów z licencji organowi, który udzielił licencji
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna
- podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.
Kary powyższe nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ właściwy w sprawach udzielenia licencji.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 905
23 stycznia 2013 08:45 Rafał Bujak - Aktualizacja danych sprawy.
22 stycznia 2013 14:43 Rafał Bujak - Aktualizacja danych sprawy.
22 stycznia 2013 13:07 Mateusz Kalka - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl