Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

Wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej prowadzoną przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie

pokój 105 I piętro

Barbara Smolik

tel. 52 35 14412

Opłaty:

17 zł za wydanie zaświadczenia.

  1. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Janikowie lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie numer konta: 97 8185 0006 0000 0185 2000 0001

2. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

1) jednostki budżetowe,

2) jednostki samorządu terytorialnego,

3) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

4) osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia:

Do 7 dni.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.).

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282).

  2. Ustawa z dnia 2 lipca o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447).

  3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.),

  4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U z 2009 r., Nr 18 poz. 97 z późn. zm.),

  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia.

Inne informacje:

W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane:

1) o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.

2) o przedsiębiorcach, w zakresie informacji archiwalnych o wpisie w czasie,  gdy organem ewidencyjnym był Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo (do dnia przekazania wpisu do CEIDG – nie później niż do 31 grudnia 2011 r.).

Informacje są udostępniane wyłącznie na podstawie pisemnego, odpowiednio umotywowanego wniosku gdy ich uzyskanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 950
22 stycznia 2013 14:41 Rafał Bujak - Aktualizacja danych sprawy.
22 stycznia 2013 13:12 Mateusz Kalka - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl