Wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej prowadzoną przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Janikowie

pokój 105 I piętro

Barbara Smolik

tel. 52 35 14412

Opłaty

17 zł za wydanie zaświadczenia.

  1. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Janikowie lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie numer konta: 97 8185 0006 0000 0185 2000 0001

2. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

1) jednostki budżetowe,

2) jednostki samorządu terytorialnego,

3) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

4) osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020. poz. 526 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000 z póź.zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane:

1) o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.

2) o przedsiębiorcach, w zakresie informacji archiwalnych o wpisie w czasie,  gdy organem ewidencyjnym był Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo (do dnia przekazania do CEIDG – 06 grudnia 2011 r.).

 

Klauzula informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Janikowie, kontakt: listownie -ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, telefonicznie - 52 3514444, przez e-mail janikowo@janikowo.com.pl.

2)       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- udostępniania informacji, wydawania zaświadczeń, duplikatu dokumentu,

jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami).

 

4)       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5)       Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)       Pana/Pani dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)       Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane służbom, organom Administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1451
19 marca 2020 12:10 (Barbara Smolik) - Aktualizacja danych sprawy.
28 listopada 2019 14:40 (Barbara Smolik) - Aktualizacja danych sprawy.
05 sierpnia 2019 11:29 (Barbara Smolik) - Aktualizacja danych sprawy.