Wniosek o wpis do CEIDG

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz CEIDG-1

  2. Dowód osobisty (lub paszport) lub inny potweirdzający tożsamość - do wglądu.

  3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2,4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (lub oryginał tego dokumentu do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Janikowie
pokój 105 I piętro
Barbara Smolik
tel. 52 35 14412

Opłaty

BRAK

Termin i sposób załatwienia

Do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku– czas na wprowadzenie wniosku do systemu CEIDG.

Podstawa prawna

Konstytucja Biznesu:

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292),
-ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2019, poz. 1291 ze zmianami),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 648),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz 1214),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:

  1. w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.

  2. bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.

  3. pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Wniosek CEIDG-1 (publikowany na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii) www.ceidg.gov.pl

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Dz. U. z 2019 poz. 1291 ze zmianami.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych jest:

-  w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ gminy – Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo, kontakt: listownie -ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, telefonicznie - 52 3514444, przez e-mail janikowo@janikowo.com.pl.

- właściwy minister do spraw Przedsiębiorczości  i Technologii z siedzibą pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, prowadzący w systemie teleinformatycznym Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej zwaną dalej „CEIDG”

2)       Administrator

– Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo - wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora;

- Minister – właściwym do spraw Przedsiębiorczości i Technologii można się skontaktować poprzez adres email: iod@mpit.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.mpit.gov.pl/strony/kontakt/, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- przekształcenia wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłania do CEIDG,

jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1291 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami).

 

4)       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5)       Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)       Pana/Pani dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)       Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

W celu przekształcenia wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłania go do CEIDG, Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy służbom, organom Administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. 

 

 

 

 

 

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 2028
18 grudnia 2019 07:31 (Barbara Smolik) - Dodanie załącznika.
18 grudnia 2019 07:31 (Barbara Smolik) - Dodanie załącznika.
18 grudnia 2019 07:31 (Barbara Smolik) - Dodanie załącznika.