Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż / podawanie napojów alkoholowych.

Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (do wglądu) lub zaświadczenie o posiadaniu tego zezwolenia – nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo oraz innych przedsiębiorców jeżeli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) figuruje informacja o posiadanych przez nich zezwoleniach.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy  związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie

pokój 105 I piętro

Barbara Smolik

tel. 52 35 14412

Opłaty:

Opłata za zezwolenie:
 1. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,

 2. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 3. 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata wnoszona jest w kasie  lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Janikowie.

Opłata skarbowa

17 zł    -  za pełnomocnictwo.

17 zł    - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty znajduje się w pozycji Załączniki do pobrania.)


Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie lub na konto Urzędu.

Termin i sposób załatwienia:

Do 1 miesiąca

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz.U.z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690),
 
 1. Uchwała Nr XXVI/ 176/ 2009 Rady Miejskiej w Janikowiez dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania punktów i warunków sprzedaży napojów alkoholowych ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2009r. Nr 49, poz. 1043),

 

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.),

 

 1. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278),

 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm).

 

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282)

Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Inne informacje:

 1. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

 2. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

 3. Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Miejskiej w Janikowie i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) mieści się w limicie ustalonym przez Radę Miejską w Janikowie.

 4. Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku i którego lokalizacja została potwierdzona podczas oględzin punktu sprzedaży.

Wymagane załączniki:

Wzór formularza wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1594
14 lutego 2017 08:24 Rafał Bujak - Dodanie załącznika.
30 maja 2016 12:21 Rafał Bujak - Dodanie załącznika.
30 maja 2016 12:21 Rafał Bujak - Usunięcie załącznika.
Realizacja: IDcom-web.pl