Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /jednorazowe/

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż / podawanie napojów alkoholowych.

Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (do wglądu) lub zaświadczenie o posiadaniu tego zezwolenia – nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo oraz innych przedsiębiorców jeżeli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) figuruje informacja o posiadanych przez nich zezwoleniach.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy  związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie

pokój 105 I piętro

Barbara Smolik

tel. 52 35 14412

Opłaty:

Opłata za zezwolenie:
  1. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,

  2. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

  3. 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Janikowie.

Opłata skarbowa

17 zł    -  za pełnomocnictwo.

17 zł    - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty znajduje się w pozycji Załączniki do pobrania.)


Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie lub na konto Urzędu.

Termin i sposób załatwienia:

Do 1 miesiąca

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(tj. Dz.U.z 2016r. poz. 487 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tl.j.Dz. U. z   2017r. poz. 2168 ze zm.),
  1. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 893 ze zm.),

      4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm).

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1827 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

  1. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

  2. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

  3. Zezwolenie wydaje się, gdy jest to zgodne z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  4. Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku i którego lokalizacja została potwierdzona podczas oględzin punktu sprzedaży.

Wymagane załączniki:

Wzór formularza wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1761
21 lutego 2018 11:02 Barbara Smolik - Dodanie załącznika.
21 lutego 2018 11:00 Barbara Smolik - Usunięcie załącznika.
07 lutego 2018 13:10 Barbara Smolik - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom.pl