Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
  Wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy  związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie, pokój 105 I piętro Barbara Smolik, tel. 52 35 14412

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia:

 1. 1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  2,7% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 3. Opłata wnoszona jest w kasie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Janikowie

Opłata skarbowa

17 zł    -  za pełnomocnictwo.

17 zł    - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty znajduje się w pozycji Załączniki do pobrania.)

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie lub na konto Urzędu.

Termin i sposób załatwienia:

Do 1 miesiąca

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690),
 2. Uchwała Nr  XXVI/ 176/ 2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania punktów i warunków sprzedaży napojów alkoholowych ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2009r. Nr 49, poz. 1043),
 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

 1. Zezwolenie może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:
 2. likwidacja punktu sprzedaży,
 3. upływ terminu ważności zezwolenia,
 4. zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 5. zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 6. niezłożenie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.

 

Termin zezwolenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Bujak
Ilość wyświetleń: 1074
22 lutego 2018 13:58 Barbara Smolik - Aktualizacja danych sprawy.
22 lutego 2018 13:58 Barbara Smolik - Dodanie załącznika.
22 lutego 2018 13:58 Barbara Smolik - Usunięcie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl