Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy  związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie, pokój 105 I piętro Barbara Smolik, tel. 52 35 14412

Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

  1. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
  4. Przedsiębiorcy   prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

a)1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

b)1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

c) 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest w kasie  lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Janikowie, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu.

 Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

Opłata skarbowa

17 zł    -  za pełnomocnictwo.

17 zł    - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty znajduje się w pozycji Załączniki do pobrania.)

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie lub na konto Urzędu.

Termin i sposób załatwienia:

Do 1 miesiąca

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U.z 2016 r. poz. , 487 ze zm.
  2. Uchwała Nr  XXVI/ 176/ 2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania punktów i warunków sprzedaży napojów alkoholowych ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2009r. Nr 49, poz. 1043),
  3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 2168 ze zm.),
  4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz. U. z 2016r. , poz. 893 ze zm.),
  5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm),
  6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 1827 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Inne informacje:

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat.

Na podstawie  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć może się odbywać,  zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,  sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez  masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona  sprzedaż napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Bujak
Ilość wyświetleń: 1087
22 lutego 2018 13:56 Barbara Smolik - Aktualizacja danych sprawy.
22 lutego 2018 13:56 Barbara Smolik - Dodanie załącznika.
22 lutego 2018 13:56 Barbara Smolik - Usunięcie załącznika.
Realizacja: IDcom-web.pl