Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

 3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust .1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225).

 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie

pokój 105 I piętro

Barbara Smolik

tel. 52 35 14412

Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 1. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

 2. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 3. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 4. Przedsiębiorcy   prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

a)1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

b)1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

c) 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest w kasie  lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Janikowie, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po  6 miesiącach.


Opłata skarbowa
17 zł    -  za pełnomocnictwo.

17 zł    - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty znajduje się w pozycji Załączniki do pobrania.)

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Janikowie lub na konto Urzędu.

Termin i sposób załatwienia:

Do 1 miesiąca

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz.U.z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690),
 
 1. Uchwała Nr XXVI/ 176/ 2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania punktów i warunków sprzedaży napojów alkoholowych ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2009r. Nr 49, poz. 1043),

 

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.),

 

 1. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278),

 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm).

 

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282)

 

 

Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690) wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

 1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)

 2. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)

 3. dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć

 4. jednorazowe (do 2-dni)

 5. na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5% alkoholu oraz na piwo

 2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 3. powyżej 18% alkoholu

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek Urzędu Miejskiego w Janikowie :

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie numer konta: 97 8185 0006 0000 0185 2000 0001

 

zezwolenia na alkohol:

 1. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/,

 2. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/,

 3. jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

 4. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć,

 5. zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Inne informacje:

Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Miejskiej w Janikowie i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyłączeniem piwa) mieści się w limicie ustalonym przez Radę Miejską w Janikowie.
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata.

Wymagane załączniki:

1.  Wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2.  Wzór formularza oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim).

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2013 08:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1015
16 stycznia 2018 12:23 Rafał Bujak - Dodanie załącznika.
16 stycznia 2018 12:22 Rafał Bujak - Usunięcie załącznika.
14 lutego 2017 08:26 Rafał Bujak - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom-web.pl