Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają dowody osobiste lub paszporty.

2. Dotyczy cudzoziemców:

- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów niemożna ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,  wraz z tłumaczeniem (jeżeli jest wymagane) wykonanym  przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),  konsula;

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu;

- udział biegłego lub tłumacza, przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu (dotyczy również świadków).

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzonezapewnienie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

parter, pok. nr 5

tel. 52 35 14 450

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu wnosi się na rachunek  Urzędu Miejskiego w Janikowie

nr 97818500060000018520000001

W/w opłata pobierana jest w momencie składania dokumentów (zapewnienia) pod warunkiem, że związek małżeński będzie zawierany w Janikowie

Termin i sposób załatwienia

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 201 r., poz. 1044 )

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 950 )

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne informacje

Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.

Małżeństwo może zostać zawarte poza Urzędem Stanu Cywilnego jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. W przypadku spełnienia wymogów dla miejsca ceremonii i jego akceptacji, osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński uiszczają opłatę dodatkową w wysokości 1000 zł.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2015 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1968
03 stycznia 2020 12:56 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
19 marca 2019 10:35 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy. Uaktualnienie Podstawy Prawnej
05 marca 2019 14:41 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.