Odpis Aktu Stanu Cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Uzyskanie każdego z zamawianych dokumentów wymaga złożenia odrębnego wniosku.

 • pisemny wniosek winien zawierać: dane wnioskodawcy tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku zamawiania odpisu aktu urodzenia - nazwisko rodowe), datę zdarzenia, które akt potwierdza oraz miejsce zdarzenia (nazwę miejscowości, z ewentualnym wskazaniem gminy czy województwa), nr PESEL. We wniosku należy również wskazać cel wydania dokumentu. Wniosek należy podpisać.

 • osoba składająca wniosek winna wylegitymować się dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

parter, pok. nr 5

tel. 52 35 14 450

Opłaty

 • odpis skrócony - 22 zł

 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł

 • odpis zupełny - 33 zł

 • pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Opłatę za wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Janikowie u należy uiszczać na rachunek Urzędu Miasta Janikowa nr 97818500060000018520000001

Termin i sposób załatwienia

1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 • Art. 44, 45, 125 ust. 3 i 4 oraz 130 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2224 ),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 )

 • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 poz. 60 )
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),

 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735).

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2016 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 poz. 123 )

Inne informacje

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. W tutejszym urzędzie możliwe jest także złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego dotyczącego zdarzenia zarejestrowanego w innym urzędzie na terenie kraju.

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,

 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,

 • sąd i prokurator,

 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,

 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,

 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2015 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 2505
03 stycznia 2020 13:04 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
03 stycznia 2020 12:46 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
19 marca 2019 10:26 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy. Uaktualnienie Podstawy Prawnej