Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają dowody osobiste lub paszporty.

2. Dotyczy cudzoziemców:

- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów niemożna ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,  wraz z tłumaczeniem (jeżeli jest wymagane) wykonanym  przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),  konsula;

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu;

- udział biegłego lub tłumacza w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu.

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

parter, pok. nr 5

tel. 52 35 14 450

Opłaty

Zaświadczenie jest wolne od opłat.

Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu (jeżeli akt małżeństwa będzie sporządzany w tutejszym USC) wnosi się na rachunek Urzędu Miejskiego w Janikowie

nr 97818500060000018520000001

W/w opłata pobierana jest w momencie składania podania o wydanie zaświadczenia pod warunkiem, że związek małżeński będzie zawierany w Janikowie

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., Poz. 1044 )

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 950 )

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2015 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1478
03 stycznia 2020 12:56 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
19 marca 2019 10:36 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy. Uaktualnienie Podstawy Prawnej
05 marca 2019 13:57 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.