Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

    1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

    2. Wniosek o dokonanie transkrypcji oraz zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

    a) Tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

    b) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG

    c) konsula

    3. Jeżeli zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego został wydany na podstawie Konwencji nr 16 sporządzonej w Wiedniu dnia 8 września 1976 roku, dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r. Nr 166, poz 1735) wówczas nie jest wymagane jego tłumaczenie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

parter, pok. nr 5

tel. 52 35 14 450

Opłaty

Po transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 50 zł..

Opłatę, należy uiszczać na rachunek Urzędu Miejskiego w Janikowie

nr 97818500060000018520000001

Termin i sposób załatwienia

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej. w pozostałych przypadkach winno być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przez polskie prawo należy zapoznać się z informacją dotyczącą uzupełnienia aktu.

Podstawa prawna

- Art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko -Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2015 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1467
03 stycznia 2020 12:49 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
19 marca 2019 10:32 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy. Uaktualnienie Podstawy Prawnej
05 marca 2019 13:52 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.