Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz spraw

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.

Wypełniony wniosek oraz odpis zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

parter, pok. nr 5

tel. 52 35 14 450

Opłaty:

Po transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 50 zł..

Opłatę, należy uiszczać na rachunek Urzędu Miejskiego w Janikowie

nr 97818500060000018520000001

Termin i sposób załatwienia:

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej. w pozostałych przypadkach winno być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przez polskie prawo należy zapoznać się z informacją dotyczącą uzupełnienia aktu.

Podstawa prawna:

- Art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko -Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2015 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 743
15 kwietnia 2015 11:28 Mateusz Kalka - Dodanie załącznika.
15 kwietnia 2015 11:27 Mateusz Kalka - Aktualizacja danych załącznika.
15 kwietnia 2015 11:27 Mateusz Kalka - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom-web.pl