PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2020 R.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują ogólnokrajowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Mają one zastosowanie do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do dnia 30 czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty, należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone Uchwałą Rady Miejskiej w Janikowie nr XXVIII/247/2017 z dnia 17-11-2017 r.

 

Powyższe zmiany zostały wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

 

  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji  o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019r., poz. 1104 z dnia 14. 06. 2019r.)

 

  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach  i deklaracji na podatek rolny  (Dz. U.2019 r., poz.1105 z dnia 14. 06. 2019 r.)

 

  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach  i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. 2019r., poz.1126 z dnia 17.06.2019 r.).

 

osoby prawne - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

osoby fizyczne - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH IN-1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAM

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6,

pokój 206 II piętro wartości

Opłaty

 

1. od budynków lub ich części:
a)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,81 zł

 

b)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,90

 

c)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18

 

d)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,87

 

e)od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,90

 

f) od 1m2 powierzchni użytkowej garaży 7,90

2. od gruntów:
a)od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,95

 

b)od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80

 

c)od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,40 zł

 

d) od 1 m2 powierzchnigruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09-10-2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowęmieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowyzgodnie z przepisami prawa budowlanego – wynosi 3,15

 

 

3. od budowli 2 % ich wartości

 

 

 

 

Termin i sposób załatwienia

Osoby prawne:

- deklaracje na dany rok podatkowy należy składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

- obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać - bez wezwania - na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Osoby fizyczne:

- informację na podatek od nieruchomości należy składać każdorazowo przy nabyciu, zbyciu nieruchomości, bądź wówczas gdy należy dane podatkowe zaktualizować – w terminie 14 dni od dnia zmiany. Organ wydaje decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości. Płatność podatku wg decyzji w czterech ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada - płatny do kasy Urzędu, u sołtysa,w placówce pocztowej lub na numer rachunku podany w decyzji.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 12-01-1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170 ze zm.)

- ustawa z dnia 29-08-1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 poz. 900ze zm.)

- uchwała nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22-11-2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.2019, poz. 6304)

Tryb odwoławczy

Na wydaną przez organ podatkowy decyzję wymiarową podatku od nieruchomości służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno: zawierać zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2015 08:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 4394
24 stycznia 2020 13:02 (Justyna Przybylska) - Aktualizacja danych sprawy.
03 stycznia 2020 12:48 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
09 grudnia 2019 11:25 (Justyna Przybylska) - Aktualizacja danych sprawy.