Ulgi w spłacie należności podatkowej (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o pomoc de minimis dla osób fizycznych

- wniosek o udzielenie pomocy publicznej deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( załącznik 1)
- oświadczenie o sytuacji majątkowej (załącznik 2)

- oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy deminimis z 3 lat - rok w którym wniosek jest składany oraz dwa lata poprzedzające rok złożenia wniosku (załącznik 3)

- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (załącznik 4)

- kserokopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy deminimis z 3 lat - rok w którym wniosek jest składany oraz dwa lata poprzedzające rok złożenia wniosku
- dokumenty potwierdzające okoliczności przedstawione we wniosku jako argument uzasadniający udzielenie ulgi – przedstawiające sytuację finansową, materialną i rodzinną - wydatki i dochody

 

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o pomoc de minimis dla osób prawnych oraz w transporcie

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) (załącznik 5)

- kserokopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z 3 lat - rok w którym wniosek jest składany oraz dwa lata poprzedzające rok złożenia wniosku

-dokumenty potwierdzające okoliczności przedstawione we wniosku jako argument uzasadniający udzielenie ulgi – przedstawiające sytuację finansową - wydatki i dochody

 

Wymagane dokumenty dla osób, które nie są beneficjentami pomocy de minimis

- wniosek podatnika o udzielenie ulgi w spłacie należności podatkowej

- dokumenty potwierdzające okoliczności przedstawione we wniosku jako argument uzasadniający udzielenie ulgi – przedstawiające sytuację finansową, materialną i rodzinną - wydatki i dochody

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6,

pokój 206 II piętro

Opłaty

bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 12-01-1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2018 poz. 1445 ze zm.)

- ustawa z dnia 29-08-1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018 poz. 800 ze zm.)

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Z 2018 r., poz. 350)

Tryb odwoławczy

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo. Odwołanie powinno: zawierać zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2015 08:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1332
03 stycznia 2020 12:49 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
29 stycznia 2019 09:19 (Justyna Przybylska) - Aktualizacja danych sprawy.
22 marca 2016 09:04 (Justyna Przybylska) - Aktualizacja danych sprawy.