PODATEK ROLNY NA 2020 R.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują ogólnokrajowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Mają one zastosowanie do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do dnia 30 czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty, należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone Uchwałą Rady Miejskiej w Janikowie nr XXVIII/247/2017 z dnia 17-11-2017 r.

 

Powyższe zmiany zostały wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

 

  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji  o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019r., poz. 1104 z dnia 14. 06. 2019r.)

 

  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach  i deklaracji na podatek rolny  (Dz. U.2019 r., poz.1105 z dnia 14. 06. 2019 r.)

 

  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach  i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. 2019r., poz.1126 z dnia 17.06.2019 r.).

 

 

osoby prawne - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

osoby fizyczne - INFORMACJA O GRUNTACH IR-1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6,

pokój 206

Opłaty

Informacja dla podatników podatku rolnego na 2020 r.:


Ustala się stawkę 1 q żyta w wysokości 46,00 zł do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

 

Równowartość 2,5 q żyta dla podatników podatku rolnego z gospodarstw rolnych wynosi 115,00 zł

 

Równowartość 5 q żyta dla podatników podatku rolnego z działek rolnych wynosi 230,00 zł

 

Termin i sposób załatwienia

Osoby prawne:

- deklaracje na dany rok podatkowy należy składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

- obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać bez wezwania - na rachunek gminy, w ratach i terminach:I rata-15 marca, II rata- 15 maja, III rata- 15 września

IV rata- 15 listopada

Osoby fizyczne:

-decyzja ustalająca wymiar podatku wydawana jest przez organ podatkowy

w terminach podanych na decyzji:I rata-15 marca, II rata- 15 maja, III rata-

15 września ,IV rata- 15 listopada

- informację na podatek rolny należy składać każdorazowo przy nabyciu, zbyciu nieruchomości, bądź wówczas gdy należy dane podatkowe zaktualizować – w terminie 14 dni od dnia zmiany

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29-08-1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 poz. 900 ze zm.)

- ustawa z dnia 12-01-1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170 ze zm.)

- ustawa z dnia 15-11-1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2019 poz. 1256 ze zm.)

- uchwała nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22-11-2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.2019, poz. 6303)

Tryb odwoławczy

Na wydaną przez organ podatkowy decyzję wymiarową podatku służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno: zawierać zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2015 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 1984
24 stycznia 2020 13:04 (Justyna Przybylska) - Aktualizacja danych sprawy.
24 stycznia 2020 13:03 (Justyna Przybylska) - Aktualizacja danych sprawy.
03 stycznia 2020 12:48 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.