Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Za udostępnianie informacji publicznej odpowiadają kierownicy poszczególnych referatów. Referat Organizacyjny koordynuje kwestie związane z udzielaniem odpowiedzi. W przypadku, gdy wniosek obejmuje swym zakresem właściwość kilku referatów oraz jednostek organizacyjnych, wniosek dekretuje się na wiodącą komórkę organizacyjną oraz komórki współpracujące. Komórki współpracujące zobowiązane są do przekazania wiodącej komórce organizacyjnej informacji niezbędnych do terminowej realizacji wniosku. Przy przygotowaniu odpowiedzi współpracują wszystkie komórki posiadające wnioskowane informacje.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejki w Janikowie

ul. Przemysłowa 6

Sekretariat

tel. 52 3514411

Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W tej sytuacji podmiot, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Termin i sposób załatwienia

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 2 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostepnienie informacji następuje w drodze decyzji. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2017 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 657
30 czerwca 2017 11:52 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
30 czerwca 2017 11:50 (Mateusz Kalka) - Utworzenie sprawy.