Opłata za usługi wodne (opłata retencyjna) od nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o posidanej nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój nr 220
Zbigniew Pokorski
tel. 52 3514419

Podstawa prawna

art. 269 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566)

 

Inne informacje

INFORMACJA  O  OBOWIĄZKU  WNOSZENIA  OPŁATY  ZA USŁUGI  WODNE  (OPŁATY RETENCYJNEJ)  OD  NIERUCHOMOŚCI  POWYŻEJ  3500 m2,  NA  KTÓREJ USZCZELNIONO  WIĘCEJ NIŻ 70 % POWIERZCHNI.

Burmistrz Gminy Janikowo informuje, że  zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), od 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b)posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c)użytkownikami wieczystymi gruntów,
d)posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.
Wysokość opłaty retencyjnej ustala burmistrz i przekazuje podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.
Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Opłata będzie naliczana dla wszystkich nieruchomości, które spełniają ww. warunki bez względu na datę, w której doszło do takiego ich zagospodarowania.
Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej ponoszenia wnosi opłatę na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.
Wpływy z tytułu ww. opłaty stanowią w 90% przychód Wód Polskich,  w 10% dochód budżetu właściwej gminy.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, wynoszą:
1.  bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych  z gruntem– 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2.  z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1m2 na 1 rok.
Wobec powyższego prosimy osoby, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób  zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o niezwłoczne złożenie do tut. Urzędu przekazanego w załączeniu oświadczenia (po jego uprzednim wypełnieniu).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30 kwietnia 2018
Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycyjno-Techniczny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2018 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Bujak
Ilość wyświetleń: 532
07 lutego 2019 14:19 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
07 lutego 2019 14:19 (Mateusz Kalka) - Usunięcie załącznika.
30 kwietnia 2018 13:09 (Rafał Bujak) - Dodanie załącznika.