Zmiana imienia i nazwiska

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

 

2. Wniosek, który musi zawierać:

 

 • dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

 • wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

 • nr PESEL,

 • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,

 • wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,

 • adres do korespondencji wnioskodawcy,

 • uzasadnienie,

 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

 

 1. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

 2. Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę

 

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

 

parter, pok. nr 5

 

tel 52 35 14 450

 

Opłaty

 

- decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.

 

Termin i sposób załatwienia

 

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego,

 • na imię lub nazwisko używane,

 • na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,

 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami  prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

 

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

 

Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r. Poz. 10.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 )

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Janikowie.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2019 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 406
03 stycznia 2020 13:00 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
19 marca 2019 10:42 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy. Uaktualnienie Podstawy Prawnej
05 marca 2019 14:26 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.