Uznanie ojcostwa

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o przyjęcie oświadczenia, dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty z aktualnymi danymi).

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

parter, pok. nr 5

tel. 52 35 14 450

Opłaty

 

Opłaty skarbowej od czynności nie pobiera się.

 

Termin i sposób załatwienia

 

Jeżeli akt urodzenia dziecka sporządzony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Janikowie przyjęcie oświadczeń następuje niezwłocznie.

 

Jeżeli dziecko urodziło się poza Janikowem, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

 

Jeżeli dziecko zostało poczęte, lecz nienarodzone- niezwłocznie po migracji do bazy usług stanu cywilnego aktów stanu cywilnego matki dziecka, potwierdzające jej stan cywilny

 

Podstawa prawna

 

- Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 950 )

 

Inne informacje

 

Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.

 

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

 

Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.

 

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

 

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

 

Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

 

Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

 

Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

 

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.

 

W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2019 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 367
03 stycznia 2020 12:51 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
19 marca 2019 10:33 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy. Uaktualnienie Podstawy Prawnej
05 marca 2019 14:48 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.