Zaświadczenie o stanie cywilnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy. Nie jest możliwe złożenie wniosku przez pełnomocnika. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r. Poz. 194). Wniosek zawiera:

 

  • dane wnioskodawcy  tj. nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany i adres do korespondencji,

  • oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

  • podpis wnioskodawcy

 

Złożenie wniosku możliwe jest osobiście w urzędzie, drogą elektroniczną lub korespondencyjną, ewentualnie faksem:

 

1. Osobiście w urzędzie.

 

W przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu. Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

 

2. Drogą elektroniczną.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, stanowiący załącznik nr 1, zawierający wyżej wskazane dane, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP.

 

3. Drogą korespondencyjną lub faksem.

 

Wniosek należy przesłać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2. Wniosek należy podpisać.

 

W odpowiedzi zaświadczenie przesyłane jest, z uwagi na konieczność potwierdzenia tożsamości i uprawnień wnioskodawcy, za pośrednictwem urzędu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub za pośrednictwem jednostki konsularnej na terenie kraju, w którym wnioskodawca przebywa. Możliwe jest ewentualnie przesłane zaświadczenia na wskazany adres po załączeniu kopii ważnego dokumentu tożsamości.

 

UWAGA! W sytuacji przesyłania zaświadczenia za pośrednictwem jednostki konsularnej nie należy uiszczać nw. opłaty skarbowej, gdyż za wydanie dokumentu pobierana jest opłata konsularna.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

 

parter, pok. nr 5

 

tel 52 35 14 450

 

Opłaty

 

Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38zł.

 

Termin i sposób załatwienia

 

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku, jeżeli wydanie zaświadczenia wymaga przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, a podanie zostało złożone do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której akt został sporządzony lub w terminie do 10 dni roboczych, jeżeli wydanie zaświadczenia wymaga przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, a podanie zostało złożone do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi.

 

Odbiór zaświadczenia może nastąpić: osobiście, pocztą lub w formie dokumentu elektronicznego.

 

Podstawa prawna

 

  • Art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 125 ust. 3 i 4 oraz art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2224),

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r. poz. 194 ze zmianami),

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ),

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 60 ),

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2019 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Kalka
Ilość wyświetleń: 388
03 stycznia 2020 12:57 (Mateusz Kalka) - Dodanie załącznika.
19 marca 2019 10:38 (Mateusz Kalka) - Aktualizacja danych sprawy. Uaktualnienie Podstawy Prawnej
05 marca 2019 14:51 (Mateusz Kalka) - Utworzenie sprawy.