Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Wykaz spraw / alfabetycznie

Ddo góry

Decyzja Środowiskowa

Gdo góry

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jdo góry

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Ldo góry

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Ndo góry

Nadanie numeru nieruchomości

Odo góry

Odpis Aktu Stanu Cywilnego
Oświadczenie Majątkowe

Pdo góry

PODATEK LEŚNY NA 2018 R.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 R.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2018 R.
PODATEK ROLNY NA 2018 R.
PRZYDZIAŁ MIESZKANIA KOMUNALNEGO, SOCJALNEGO LUB ZAMIENNEGO
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Sdo góry

Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego

Tdo góry

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Udo góry

Ulgi w spłacie należności podatkowej (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
Ustalenie Warunków Zabudowy
Utylizacja odpadów azbestowych

Wdo góry

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o wpis do CEIDG
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Wycinka Drzew
Wydanie dowodu osobistego
Wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zdo góry

ZAMIANA LOKALI MIESZKLANYCH
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA JANIKOWO.
ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Zaprzestanie wykonywania działalności przewozu osób taksówką
Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny
Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie zgonu
Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką