Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Wykaz spraw / alfabetycznie

Ddo góry

Decyzja Środowiskowa
Dotacja do wymiany pieców węglowych

Gdo góry

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ndo góry

Nadanie Medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"
Nadanie numeru nieruchomości

Odo góry

Odpis Aktu Stanu Cywilnego
Opłata za usługi wodne (opłata retencyjna) od nieruchomości
Oświadczenie Majątkowe

Pdo góry

PODATEK LEŚNY NA 2018 R.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 R.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2018 R.
PODATEK ROLNY NA 2018 R.
PRZYDZIAŁ MIESZKANIA KOMUNALNEGO, SOCJALNEGO LUB ZAMIENNEGO
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Sdo góry

Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego

Tdo góry

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Udo góry

Ulgi w spłacie należności podatkowej (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
Ustalenie Warunków Zabudowy
Utylizacja odpadów azbestowych

Wdo góry

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o wpis do CEIDG
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Wycinka Drzew
Wydanie dowodu osobistego
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zgłoszenie zmiany do posiadanej licencji, zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką, zrzeczenie się licencji,
Wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /jednorazowe/
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Janikowo
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/; do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/

Zdo góry

ZAMIANA LOKALI MIESZKLANYCH
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA JANIKOWO ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI
ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny
Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie zgonu