Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Wykaz spraw / wg kategorii

Wybierz kategorię

Alkohole Budownictwo Działalność gospodarcza Ewidencja ludności Inwestycje Ochrona środowiska Opłaty i Podatki Oświadczenie Majątkowe Sprawy Mieszkaniowe Transport

Alkoholedo góry

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /jednorazowe/
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/; do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/

Budownictwodo góry

Decyzja Środowiskowa
Nadanie numeru nieruchomości
Ustalenie Warunków Zabudowy
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA JANIKOWO ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI

Działalność gospodarczado góry

Wniosek o wpis do CEIDG
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej

Ewidencja ludnoścido góry

Nadanie Medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"
Odpis Aktu Stanu Cywilnego
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
Wydanie dowodu osobistego
Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny
Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie zgonu

Inwestycjedo góry

Decyzja Środowiskowa
Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
Ustalenie Warunków Zabudowy
ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Ochrona środowiskado góry

Dotacja do wymiany pieców węglowych
Opłata za usługi wodne (opłata retencyjna) od nieruchomości
Utylizacja odpadów azbestowych
Wycinka Drzew
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Opłaty i Podatkido góry

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
PODATEK LEŚNY NA 2019 R.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2019 R.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2019 R.
PODATEK ROLNY NA 2019 R.
Ulgi w spłacie należności podatkowej (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Oświadczenie Majątkowedo góry

Oświadczenie Majątkowe

Sprawy Mieszkaniowedo góry

PRZYDZIAŁ MIESZKANIA KOMUNALNEGO, SOCJALNEGO LUB ZAMIENNEGO
ZAMIANA LOKALI MIESZKLANYCH

Transportdo góry

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zgłoszenie zmiany do posiadanej licencji, zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką, zrzeczenie się licencji,
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Janikowo
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych