Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Wykaz spraw / wg wydzialów

Wybierz wydział

Referat Finansowy Referat Inwestycyjno-Techniczny Referat Organizacyjny Urząd Stanu Cywilnego

Referat Finansowydo góry

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
PODATEK LEŚNY NA 2018 R.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 R.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2018 R.
PODATEK ROLNY NA 2018 R.
Ulgi w spłacie należności podatkowej (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Referat Inwestycyjno-Technicznydo góry

Decyzja Środowiskowa
Nadanie numeru nieruchomości
Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
Ustalenie Warunków Zabudowy
Utylizacja odpadów azbestowych
Wycinka Drzew
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA JANIKOWO.
ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Referat Organizacyjnydo góry

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Oświadczenie Majątkowe
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o wpis do CEIDG
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zaprzestanie wykonywania działalności przewozu osób taksówką
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Urząd Stanu Cywilnegodo góry

Odpis Aktu Stanu Cywilnego
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
Wydanie dowodu osobistego
Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny
Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie zgonu