Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Janikowie
http://bip.janikowo.bipgmina.pl

Wykaz spraw / wg wydzialów

Wybierz wydział

Referat Finansowy Referat Inwestycyjno-Techniczny Referat Organizacyjny Urząd Stanu Cywilnego

Referat Finansowydo góry

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
PODATEK LEŚNY NA 2018 R.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 R.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2018 R.
PODATEK ROLNY NA 2018 R.
Ulgi w spłacie należności podatkowej (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Referat Inwestycyjno-Technicznydo góry

Decyzja Środowiskowa
Nadanie numeru nieruchomości
Opłata za usługi wodne (opłata retencyjna) od nieruchomości
Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
Ustalenie Warunków Zabudowy
Utylizacja odpadów azbestowych
Wycinka Drzew
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA JANIKOWO ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI
ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Referat Organizacyjnydo góry

Oświadczenie Majątkowe
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o wpis do CEIDG
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zgłoszenie zmiany do posiadanej licencji, zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką, zrzeczenie się licencji,
Wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /jednorazowe/
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Janikowo
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/; do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/

Urząd Stanu Cywilnegodo góry

Nadanie Medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"
Odpis Aktu Stanu Cywilnego
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
Wydanie dowodu osobistego
Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny
Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie zgonu