Klauzule informacyjne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Klauzula informacyjna - udostępnianie informacji publicznej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporząd

Klauzula informacyjna - sprawy przekazywane według właściwości do innego organu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporząd

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz innych ustaw i przepisów regulujących wykonywanie zadań gminy. W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.)...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających dla mieszkańców gminy jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 32 a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 z

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest rozgraniczanie, scalanie i podział nieruchomości.

Obowiązek informacyjny Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo. 2.Administrator powołał Inspektora...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej:...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wysłania wezwania, dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego

KLAUZULA INOFORMACYJNA Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Dz. U. z 2019 poz. 1291 ze zmianami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Dz. U. z 2019 poz. 1291 ze zmianami. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie ewidencji działalności gospodarczej - dane do czasu migracji do CEIDG - do dnia 06.12.2011 roku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie ewidencji działalności gospodarczej - dane do czasu migracji do CEIDG - do dnia 06.12.2011 roku OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spra