Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Janikowo dn. 19.06.2018r.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) w trybie zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt 12  o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych .

 

1)        nazwę i adres zamawiającego;

 

Nazwa zamawiającego: GMINA JANIKOWO

Adres zamawiającego: ul. Przemysłowa 6

Kod Miejscowość: 88-160 Janikowo

 

Telefon: 52-35-83-621, 52-35-144-11

Faks: 52-35-13-519

Adres strony internetowej: www.bip.janikowo.com.pl

Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl

Godziny urzędowania: od 07:15 do 15:00

 

2)         określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia;

1.Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 zaproszenia do udziału               w postępowaniu.

 

3)         szacunkową wartość zamówienia;  1 722 222,22 zł netto.

4)         nazwę i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia;

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka

 88-160 Janikowo; ul. Kasprowicza 57

5)         podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;

 

Podstawa prawna zastosowania trybu:  Art.67 ust.1 pkt 12         

Uzasadnienie faktyczne:

    W przypadku udzielonego zamówienia zostaną spełnione warunki dotyczące zamówień udzielanych podmiotowi wewnętrznemu (in-haus) opisane w art.67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp. Przeprowadzono analiza prawna i ekonomiczna wskazała, że w przypadku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej                                i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janikowie zachodzi okoliczność łącznego spełnienia wszystkich warunków zawartych w przytoczonym przepisie prawa. Przedsiębiorstwo zostało powołane zarządzeniem Naczelnika Gminy Janikowo 1 kwietnia 1989 roku w celu prowadzenia gospodarki mieniem gminy i obsługi mieszkańców gminy w zakresie świadczenia usług komunalnych. Z dniem 7 grudnia  1991 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Janikowie PGKiM został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Gmina Janikowo sprawuje pełną kontrolę nad Spółką w całym okresie od powstania do dnia dzisiejszego. Własność Spółki jest  w 100% skupiona w rękach Gminy, a funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo. Inwestycje komunalne realizowane przez Gminę Janikowo samodzielnie i ze wsparciem środków Unii Europejskiej są przekazywane w użytkowanie PGKiM Sp. z o.o. w celu świadczenia usług komunalnych na coraz wyższym poziomie. PGKiM Sp z o.o. świadczy usługi na rzecz Gminy wypełniając  zadania  ustalone w ustawie o Samorządzie Gminnym  w zakresie:

- utrzymania gminnych dróg

- zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

- obsługi lokali komunalnych

- zarządzania targowiskiem

- utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień

- zarządzanie cmentarzem

- kompleksowej gospodarki odpadami itp. 

W związku z powyższym istnieje zatem przesłanka  do zastosowania art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp.


6)         planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;

od podpisania umowy 15 miesięcy.

7)         informację o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

 

1.Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 19.06.2018r. – Załącznik do Informacji.

2. Na podstawie art.67 ust.2 zamawiający zawiadomił  Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania drogą elektroniczną w dniu 19.06.2018r. 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 19.06.2018r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2018 08:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 52
19 czerwca 2018 08:33 Grażyna Derkowska - Dodanie załącznika [enotices_gminajanikowo2018089911nf15pl.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2018 08:32 Grażyna Derkowska - Dodanie załącznika [prezes_urzedu_zamowien_publicznych_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2018 08:32 Grażyna Derkowska - Dodanie załącznika [prezes_urzedu_zamowien_publicznych_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl