Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludzisko

 Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2017                                                     Janikowo, 13.03.2017r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2017

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludzisko

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 34

87-100 Toruń

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

1 DSE - Produkcja Handel Usługi – Robert Wołosiewicz

Porosły, ul. Rezydecka 32

16-070 Choroszcz

 

Przyznana punktacja: Cena: 37,15pkt. ; Okres gwarancji jakości :  40,00 pkt.

Łączna punktacja: 77,15 pkt.

 

2) Zakład Usługowo – Budowlany „EL-BAR” Elżbieta Barandziak

Kołuda Mała 24

88-160 Janikowo

Przyznana punktacja: Cena: 43,98pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 83,98 pkt.

3) KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Spółka z o.o.

ul. Wydmy 3

85-188 Bydgoszcz

Przyznana punktacja: Cena: 48,59pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 88,59 pkt.

 

4) ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 34

87-100 Toruń

Przyznana punktacja: Cena: 60,00pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 100,00 pkt.

 

5) P.P.H.U. „SZEWBUD”

ul. Popowicka 36

88-100 Inowrocław

Przyznana punktacja: Cena: 57,33pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 97,33 pkt

 

6) Pegaz90 sp. z o.o.

ul. Niezłomnych 1

88-300 Mogilno

Przyznana punktacja: Cena: 52,71pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 92,71 pkt

 

7) „HYDRAFBUD” Sp. z o.o.

ul. Kapuściska 7/22

85-807 Bydgoszcz

Przyznana punktacja: Cena: 40,08pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 88,08 pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)     wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty Wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

             na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawa Pzp  albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831; Dz. U. z 2016 r. poz. 1020

 ze zm.)

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 13.03.2017r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2017 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 431
13 marca 2017 10:12 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl