Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera

 

 

 Numer sprawy: RIT.ZP.271.5.2017                                                                    Janikowo, 15.03.2017r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Numer sprawy: RIT.ZP.271.5.2017

Nazwa zadania: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-POM” Piotr Pomagier

Marcinkowo 37

88-110 Inowrocław 2

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

1 Konsorcjum

Lider:

Firma Drogowa „ANDAR” s.c.

A.D. Białobrzyccy

ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

Partner: Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

os. Kazimierza Wielkiego 14a/1

62-200 Gniezno

 

Przyznana punktacja: Cena: 49,56pkt. ; Okres gwarancji jakości :  40,00 pkt.

Łączna punktacja: 89,56 pkt.

 

2) Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński

Olsza 3, 88-300 Mogilno

Przyznana punktacja: Cena: 34,64 pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 74,64 pkt.

3) Zakład Zieleni Wacław Pokacki

Sikorowo 31

88-101 Inowrocław

 

Przyznana punktacja: Cena: 33,60pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 73,60 pkt.

4) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-POM” Piotr Pomagier

Marcinkowo 37

88-110 Inowrocław 2

Przyznana punktacja: Cena: 60,00pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 100,00 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)     wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty Wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

             na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawa Pzp  albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831; Dz. U. z 2016 r. poz. 1020

 ze zm.)

 

Data wytworzenia dokumentu: 15.03.2017r.
Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycyjno-Techniczny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2017 12:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 455
15 marca 2017 13:28 Grażyna Derkowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2017 12:18 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl