Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Gmina Janikowo. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.11.2017r. do 31.10.2019r.

Janikowo, dnia 25 września 2017r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe dostawy energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.11.2017r. do 31.12.2019r., numer sprawy RIT.ZP.271.6.2017.UE

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579) zamawiający informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. Wartość oferty brutto wynosi 2.141.780,49 zł (słownie dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt 49/100).

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Uzasadnienie

 

  1. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

 

Wykonawca

Cena oferty brutto

Kryteria oceny ofert

Ilość przyznanych punktów

ENEA S.A.

Ul. Górecka 1

60-201 Poznań

2.141.780,49 zł

Cena 100%

100

 

 

  1. Oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu, a wykonawca nie został wykluczony.

 

  1. Wykonawca spełnia warunku udziału w postępowaniu.

 

  1. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 25.09.2017r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2017 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 269
25 września 2017 10:39 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl