Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pałuczyna.

Numer sprawy: RIT.ZP.271.7.2017                                                        Janikowo, 2017-10-11

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Numer sprawy: RIT.ZP.271.7.2017

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pałuczyna.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Zakład Usług Drogowych  Marek Smorczyński

Olsza 3; 88-300 Mogilno

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

1) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Kobylarnia 8; 86-061 Brzoza

Przyznana punktacja: Cena: 52,13 pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 92,13 pkt.

 

2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Spółka z o.o.

ul. Budowlana 38; 88-100 Inowrocław

 Przyznana punktacja: Cena: 52,05 pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 92,05 pkt.

3) Zakład Usług Drogowych  Marek Smorczyński

Olsza 3 ; 88-300 Mogilno

Przyznana punktacja: Cena: 60,00 pkt. ; Okres gwarancji jakości :  40,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)     wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty Wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

             na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawa Pzp  albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831; Dz. U. z 2016 r. poz. 1020

 ze zm.)

 

Data wytworzenia dokumentu: 11.10.2017r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2017 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 157
11 października 2017 12:42 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl