Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

                                                                                       Janikowo, dnia 07.11.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579.), zwanej dalej Ustawą niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Janikowo mającą siedzibę w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn., „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”, znak sprawy: NR REF.: RIT.ZP.271.8.2017.   

W postępowaniu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę –

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, mającego siedzibę w Bydgoszczy, ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz,

 

Uzasadnienie prawne:

 Zgodnie z art. 91. 1. Ustawy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium A: cena łączna ubezpieczenia: 57,04 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium B: zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 12,50 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium C: pozostałe kryteria oceny ofert: 5,55 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów: 75,09 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono ponadto następujące oferty:

 

1.    Oferta nr 2, UNIQA TU S.A., Przedstawiciel w Warszawie,
ul. Modzelewskiego 35 lok. U2, 02-679 Warszawa,

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium A: cena łączna ubezpieczenia: 60,00 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium B: zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 7,25 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium C: pozostałe kryteria oceny ofert: 6,0 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów: 73,25 pkt.

 

2.    Oferta nr 3, Concordia Polska TUW, Oddział w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz,

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium A: cena łączna ubezpieczenia: 50,36 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium B: zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 5,0 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium C: pozostałe kryteria oceny ofert: 4,95 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów: 60,31 pkt.

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 07.11.2017r.
Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycyjno-Techniczny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2017 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 191
07 listopada 2017 14:26 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl