Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Modernizacja ulic w mieście Janikowo

Numer sprawy: RIT.ZP.271.13.2017                                                      Janikowo, 2017-12-07

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Numer sprawy: RIT.ZP.271.13.2017

Nazwa zadania: Modernizacja ulic w mieście Janikowo.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Jarosław Jasiński działający w imieniu i na rzecz :

Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Spółka z o.o. S.K. -Członek Konsorcjum

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Spółka z o.o.- Członek Konsorcjum

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

1)

Jarosław Jasiński działający w imieniu i na rzecz :

Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Spółka z o.o. S.K. -Członek Konsorcjum

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Spółka z o.o.- Członek Konsorcjum

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

Przyznana punktacja: Cena: 60,00 pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 100,00 pkt.

 

2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Spółka z o.o.

ul. Budowlana 38; 88-100 Inowrocław

Przyznana punktacja: Cena: 59,16pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 99,16 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)     wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)    odrzucenia oferty Wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)    zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

             na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawa Pzp  albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 07.12.2017r.
Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycyjno-Techniczny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 307
07 grudnia 2017 12:41 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl