Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy na terenie ogrodów działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego Stokrotka w Janikowie

Numer sprawy: RIT.ZP.271.1.2018                                                         Janikowo, 21.02.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 sprawy: RIT.ZP.271.1.2018

Nazwa zadania: Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy na terenie ogrodów  działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego Stokrotka w Janikowie.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z o.o.

ul. Kasprowicza 57

88-160 Janikowo

 Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

1)VINPLAN BUDOWNICTWO

Marek Cichoń

ul. Karola Liberta 7

88-100 Inowrocław

Przyznana punktacja: Cena: 39,00pkt. ; Okres gwarancji jakości :  40,00 pkt.

Łączna punktacja: 79,00 pkt.

2) PHU BOSTA  Stanisław Zdebko

ul. Rynek 1

88-100 Inowrocław

Przyznana punktacja: Cena: 36,23pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 76,23pkt.

3) MISTER-BUD Spółka z o.o.

ul. Jacewska 91

88-100 Inowrocław

Przyznana punktacja: Cena: 52,14pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 92,14 pkt.

4) Wielobranżowa Firma „AWPO” s.c.

P.Lewandowski A  Wudziński

ul. Marulewska 43

88-100 Inowrocław

Przyznana punktacja: Cena: 40,35pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.

Łączna punktacja: 80,35 pkt.

5) Zakład Ogólnobudowlany

Waldemar Flak

Rudki 9/2

62-240 Trzemeszno

Przyznana punktacja: Cena: 49,68pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 89,68 pkt.

6) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z o.o.

ul. Kasprowicza 57

88-160 Janikowo

Przyznana punktacja: Cena: 60,00pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 100,00 pkt

7) KELBUD Marcin Krajewski

Kołodziejewo ul. Długa 43

88-160 Janikowo

Przyznana punktacja: Cena: 33,19pkt ; Okres gwarancji jakości :  0,00pkt.
Łączna punktacja: 33,19 pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

3)         wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Data wytworzenia dokumentu: 21.02.2018r,.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2018 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 232
21 lutego 2018 09:42 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl