Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

Numer sprawy: RIT.ZP.271.2.2018                                                         Janikowo, 22.02.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy: RIT.ZP.271.2.2018

Nazwa zadania: Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie wraz  z infrastrukturą rekreacyjną.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak

Rudki 9/2

62-240 Trzemeszno

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

1) Wielobranżowa Firma „AWPO” s.c.

P.Lewandowski A  Wudziński

ul. Marulewska 43

88-100 Inowrocław

Przyznana punktacja: Cena: 50,88pkt. ; Okres gwarancji jakości :  40,00 pkt.

Łączna punktacja: 90,88 pkt.

4) Zakład Ogólnobudowlany

Waldemar Flak

Rudki 9/2

62-240 Trzemeszno

Przyznana punktacja: Cena: 60,00pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 100,00 pkt.

5) VINPLAN BUDOWNICTWO

Marek Cichoń

ul. Karola Liberta 7

88-100 Inowrocław

Przyznana punktacja: Cena: 57,87pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 97,87 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)        wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)        odrzucenia oferty wykonawcy

3)        wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)        niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)        zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 22.02.2018r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2018 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 181
22 lutego 2018 10:28 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl