Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Janikowo.

 

 Numer sprawy: RIT.ZP.271.3.2018                                                        Janikowo, 07.03.2018r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Numer sprawy: RIT.ZP.271.3.2018

Nazwa zadania: Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy 

w miejscowości Janikowo.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

P.P.H.U SZEWBUD

ul. Popowicka 36

88-100 Inowrocław

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

1) Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

 

Przyznana punktacja: Cena: 46,43pkt. ; Okres gwarancji jakości :  40,00 pkt.

Łączna punktacja: 86,43 pkt.

 

2) ADF Damian Flinik

ul. Bartka Nowaka 20

88-100 Inowrocław

 

Przyznana punktacja: Cena: 47,25kt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 87,25 pkt.

 

3) Firma Usługowo-Handlowa

ANNA Anna Białobrzycka

ul.Wodna 18

62-200 Gniezno

Przyznana punktacja: Cena: 41,86pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 81,86 pkt.

 

 

4) P.P.H.U SZEWBUD

ul. Popowicka 36

88-100 Inowrocław

Przyznana punktacja: Cena: 60,00pkt. ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 100,00 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

3)         wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 07.03.2018r.
Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycyjno-Techniczny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2018 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 228
07 marca 2018 13:38 Grażyna Derkowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 marca 2018 13:30 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl