Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w roku 2018- 2019

 

 Numer sprawy: RIT.ZP.271.5.2018                                                                Janikowo, 26.03.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Numer sprawy: RIT.ZP.271.5.2018

Nazwa zadania:  Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Janikowo w roku 2018- 2019

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z o.o.

ul. Kasprowicza 57

88-160 Janikowo

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z o.o.

ul. Kasprowicza 57

88-160 Janikowo

 

Przyznana punktacja: Cena: 60,00pkt. ; Okres gwarancji jakości :  40,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt.

 

2) KONSORCJUM

1.LOG Paweł Mątowski

ul. Modrzewiowa 26

87-400 Golub Dobrzyń

2.TAR Spółka cywilna Andrzej Mątowski i Paweł Mątowski

Białkowo 30

87-400 Golub Dobrzyń

 

Przyznana punktacja: Cena: 53,28pkt. ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 93,28 pkt.

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że     w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

3)         wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 26.03.2018r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2018 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 222
03 kwietnia 2018 11:39 Grażyna Derkowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2018 11:38 Grażyna Derkowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 marca 2018 11:22 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl