Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego

Ogłoszenie nr 500071220-N-2018 z dnia 03-04-2018 r.
Gmina Janikowo: Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Janikowo, Krajowy numer identyfikacyjny 092350760, ul. ul. Przemysłowa  6, 88160   Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 35 144 11, e-mail zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl, faks 52 35 13 519.
Adres strony internetowej (url): www.bip.janikowo.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIT.ZP.271.1.2018.ZR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zakresie: 1.Eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego pozostającego we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w obszarze administrowanym przez Gminę Janikowo oraz urządzenia pozostające własnością Gminy. 2. Wykaz obiektów oświetleniowych stanowi Załącznik nr 1. 3.Zestawienie statystyczne sieci objętej umową. Załącznik nr 2
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 157340.83
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA OŚWIETLENIE Spółka z o.o.
Email wykonawcy: ro1@eneos.pl
Adres pocztowy: ul.Ku Słońcu 34
Kod pocztowy: 71-080
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 190025.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 190025.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 190025.41
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamóweinia z wolnej ręki  na podstawie art. 67ust.1pkt1b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawa prawna zastosowania trybu: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1) lit.b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę związanych z ochroną praw wyłącznych , wynikających z odrębnych przepisów. Uzasadnienie faktyczne: Obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy. Część znajdującej się na terenie Miasta i Gminy Janikowo infrastruktury oświetleniowej jest własnością ENEA Oświetlenie z o.o.z siedzibą w Szczecinie. Spółka ta jako jedyny podmiot posiadający na przedmiotowych ulicach i drogach urządzenia do ich oświetlania jest też jedynym podmiotem zdolnym do świadczenia usługi oświetleniowej; spółka jako właściciel tego majątku samodzielnie może decydować o sposobie eksploatacji sieci oświetleniowej i wyborze podwykonawców. W zaistniałej sytuacji jedynym podmiotem mogącym świadczyć usługi jest w/w spółka, ponieważ tylko ona dysponuje urządzeniami technicznymi, które mogą służyć do tego celu. Istnieje zatem przesłanka, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
 
Data wytworzenia dokumentu: 04.04.2018r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2018 07:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 207
04 kwietnia 2018 07:10 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl