Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo.

Numer sprawy: RIT.ZP.271.6.2018                                                         Janikowo, 15.05.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Numer sprawy: RIT.ZP.271.6.2018

Nazwa zadania: Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II  w miejscowości Janikowo.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„TRANS-POM” Piotr Pomagier

Marcinkowo 37

88-110 Inowrocław 2

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

1) Firma Usługowo-Handlowa „ANNA”

Anna Białobrzycka

ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

Przyznana punktacja: Cena: 30,72pkt. ; Okres gwarancji jakości :  40,00 pkt.

Łączna punktacja: 70,72 pkt.

 

 

2) Przedsiębiorstwo PROJ-BUD

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. S.K.

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

Przyznana punktacja: Cena: 47,72pkt. ; Okres gwarancji jakości :  40,00 pkt.

Łączna punktacja: 87,72 pkt.

 

3) P.P.H.U. „SZEWBUD”

ul. Popowicka 36

88-100 Inowrocław

Przyznana punktacja: Cena: 51,38pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 91,38 pkt.

 

4) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„TRANS-POM” Piotr Pomagier

Marcinkowo 37

88-110 Inowrocław 2

Przyznana punktacja: Cena: 60,00pkt ; Okres gwarancji jakości :  40,00pkt.
Łączna punktacja: 100,00 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

3)         wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 15.05.2018r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2018 07:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 266
15 maja 2018 07:39 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl