Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korytkowo.

 

Numer sprawy: RIT.ZP.271.13.2018                             Janikowo, 09.10.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy: RIT.ZP.271.13.2018

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korytkowo.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

P.P.H.U „SZEWBUD”

ul. Popowicka 36

88-100 Inowrocław

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów , zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

1) Lider  Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo PROJ-BUD

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

e-mail: biuro@projbud.eu

fax: 52 321 12 02

Członek Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

e-mail: biuro@elkajo.pl

fax: 52 321 12 02

 

Przyznana punktacja: Cena: 48,36pkt. ; Okres gwarancji jakości :  40,00 pkt.

Łączna punktacja: 88,36 pkt.

 

2) P.P.H.U „SZEWBUD”

ul. Popowicka 36

88-100 Inowrocław

 

Przyznana punktacja: Cena: 60,00pkt. ; Okres gwarancji jakości :  40,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

3)         wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

                                                                                                                           

Data wytworzenia dokumentu: 09.10.2018r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2018 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 146
09 października 2018 12:54 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl