Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie : Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Numer sprawy: RIT.ZP.271.2.2019                                                Janikowo, 2019-03-05

Numer sprawy: RIT.ZP.271.2.2019

 

Nazwa zadania: Wykonanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej   na zadanie  : Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie.

 

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

EKO PROJECTS Sp. z o.o.

ul. Parkowa 25

51-616 Wrocław

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

1) EKO PROJECTS Sp. z o.o.

ul. Parkowa 25

51-616 Wrocław

Przyznana punktacja: Cena: 60,00pkt. ; Termin płatności faktury:  40,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt.

 

2) Firma Projektowo-Wykonawcza 4MAT

ul. Kasztanowa 60

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Przyznana punktacja: Cena: ---pkt ; Termin płatności faktury:  -----pkt.
Łączna punktacja: ---- pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

3. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

 

---------------------------------------------------------------------------

Firma Projektowo-Wykonawcza 4MAT

ul. Kasztanowa 60

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Uzasadnienie prawne:

Art.89 ust.1pkt 4, art.90 ust.1, art.90ust.1a pkt1.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta złożona przez Wykonawcę zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia tj. cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej  o należny podatek od towarów i usług , ustalonej przed wszczęciem  postępowania zgodnie z art.35 ust1 i 2  i  od średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert. Zamawiający pismem RIT.ZP.272.2.2019 z dnia 20.02.2019r. wezwał Wykonawcę do udzielenia  wyjaśnień wraz z dowodami wskazującymi na to, że zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe zostały skalkulowane prawidłowo, z uwzględnieniem wszelkich wymogów realizacji przedmiotu zamówienia. W odpowiedzi na pismo Zamawiającego, Wykonawca w dniu 22.02.2019r. przesłał e-mailem pismo L.Dz.32/02/2018/4M/JB z dnia 22.02.2019r.          informujące o niedoszacowaniu kosztów wykonania zadania, w związku z czym nie jest wstanie wykonać prac projektowych w przedstawionej w ofercie przetargowej cenie.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.

 

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce      i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

3)         wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 05.03.2019r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2019 12:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 91
06 marca 2019 09:35 Grażyna Derkowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 14:32 Grażyna Derkowska - Zmiana danych dokumentu. omyłka pisarska (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:17 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl