Urząd Miejski w Janikowie

Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenia o wynikach przetargów zobacz archiwum »

Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera.

Numer sprawy: RIT.ZP.271.1.2019                                              Janikowo, 06.03.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy: RIT.ZP.271.1.2019

Nazwa zadania: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych przy użyciu recyklera.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo

Handlowo Usługowe „TRANS-POM” Piotr Pomagier

Marcinkowo 37
88-110 Inowrocław 2

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów , zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

1) Lider  Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo PROJ-BUD

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

 

Członek Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

Przyznana punktacja: Cena: 45,60pkt. ; Czas przystąpienia do realizacji robót:  40,00 pkt.

Łączna punktacja: 85,60 pkt.

 

2) Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

os. Kazimierza Wielkiego 14a/1

62-200 Gniezno

Przyznana punktacja: Cena: 29,23pkt. ; Czas przystąpienia do realizacji robót:  40,00 pkt.

Łączna punktacja: 69,23 pkt.

 

3) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRANS-POM”

Piotr Pomagier Marcinkowo 37
88-110 Inowrocław 2

Przyznana punktacja: Cena: 60,00pkt. ; Czas przystąpienia do realizacji robót:  40,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)        wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)        odrzucenia oferty wykonawcy

3)        wyboru najkorzystniejszej oferty

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)        niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)        zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 06.03.2019r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Derkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2019 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Derkowska
Ilość wyświetleń: 86
06 marca 2019 11:49 Grażyna Derkowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl